KVK

Muvafakatname


Kurumsal

Muvafakatname

Sayın A.Ş.


Çalışanlardan Alınacak Muvafakatname

İşbu Muvafakatname’de kullanılan;

Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan’a) ilişkin özlük dosyasında yer alanlarda dahil olmak üzere her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan’ın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir verikayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçekveya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Çalışan, işbu Muvafakatname’nin yürürlüğe giriş tarihi olan 15/05/2020 tarihinden itibaren, SAYIN PREFABRİK İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (“Şirket”)  ile arasındaki istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin doğru şekilde ve objektif olarakyapılabilmesi, yasal mevzuata riayet edilmesinin temini ve denetlenmesi, kurumsal ve idari yönetiminsağlanması için “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve Kişisel verilerin korunmasına ilişkindiğer yasa, yönetmelikler ve ilgili mevzuatta öngörülen hallerdeher türlü kişisel verilerinin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar göz önünde bulundurularak ve mevzuatlarda belirtilen ilkelere uygun olmak kaydı ile;

 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyentarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini,
 • Bu kapsamda, kişisel verilerinin gerekli korumanın sağlanması kaydıyla Şirket’in hizmet sunduğu veyaaldığı 3. (üçüncü) kişilere, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olmasıhalinde ve/veya Çalışanın talebi üzerine bankalar ve kurumlara da aktarılabileceğini ve kişisel verilerininbu şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından da işlenebileceğini,
 • Tüm bu amaçlarla yurtdışından ve yurtiçinden olmak üzere SMS, telefon, internet, e-posta ve sair iletişim yöntemleriyle kendisiyle iletişime geçileceğini,
 • Kişisel verilerinin iş akdi herhangi bir nedenle sona erse dahi, Şirket tarafından yasal yükümlülüklerininyerine getirilebilmesi amacıyla, kanunların öngördüğü veya veri işleme amacının gerekli kıldığı süreboyunca veya Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda Kanunlarda öngörülensürelere uymak kaydıyla saklanacağını,

Şirket’in işyerinde güvenlik, kanun, yönetmelik ve 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ihtiyaçlarınıkarşılama amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmaktadır. Çalışan; işyerinde geçirdiği sürelerboyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alındığını bilmektedir. Görüntü kayıt sistemleri ile amirlerve/veya amirlerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edildiğini bilmekte olup bu hususlara açık rızagösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirket belirli aralıklarla, Çalışan ile ilgili özel nitelikteki kişisel verileri aşağıda belirtilen hallerde veamaçlar doğrultusunda işleyebilecektir. Çalışan, kendisinden ek bilgi veya belge istenmesi halinde,istenen bilgi ve verileri kendisinden talep edilen süre içerisinde temin edecektir:

 • Çalışan’ın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyasındakanuni sürelerde saklanması, Giriş Kartı müracaatı için gerekli olması veya yetkili idari mercilerinyeni talepte bulunulması;
 • Kişisel Verilerin Korunması için ilgili Kanunlarda ve yönetmeliklerde açıkça özel nitelikli kişiselverilerin işlenmesine izin verilen haller;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için özel nitelikli kişisel verinin işlenmesinin zorunluolması;
 • Şirket içi, ulusal veya uluslararası güvenlik ve gizlilik amacıyla gerekli olması veya ilgili adli veyaidari makamlardan bu yönde bir talepte bulunulması;
 • Şirket bünyesindeki fırsat eşitliğini değerlendirmek ve aynı pozisyondaki çalışanlara eşit muameleyapmak amacıyla bu tür verilerin işlenmesinin gerekliliği;
 • Yasal olarak kişisel verileri talep etme hakkına sahip Adli Makamlar, Mahkemeler ve Kamu Kurumve Kuruluşlarıyla paylaşılmasının gerekli olması;
 • Şirket içi yapılacak toplantı, davet gibi organizasyonlar;
 • Üst yönetime, İŞKUR, TÜİK’e veya SGK ile talep etmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınayapılacak raporlama ve analizler;
 • Çeşitli insan kaynakları uygulamalarına;
 • Acil tıbbi müdahaleler, Kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerinin paylaşılması.
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Çalışan’ın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi için gerekli olması.
 • Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, devam eden dava veya takipler ile adli ve idari para cezaları veya diğer yaptırımlara ilişkin bilgiler, Çalışan yukarıda sayılan haller dâhilinde, Şirket veya veri işleyen de dahil Şirket tarafından tayin edilen 3. (üçüncü) kişilerin (sağlık çalışanları da dâhil olmak üzere) özel nitelikli kişisel verilerini işlemesine ve özel nitelikli kişisel verilerinin şirket yönetimine, gerekli kurum ve kuruluşlara veya şirket tarafından söz konusu amaçlar doğrultusunda yetkilendirilen diğer 3. (üçüncü) kişilere aktarılmasına açıkça rıza göstermekte ve kendisinden istenen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde getirmeyi taahhüt etmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca İşverenim ile her zaman iletişime geçme, İşverenim tarafından işlenen kişisel verilerime erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığıma ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Çalışan Adı Soyadı:

İmza:


İşimiz Gücümüz

Sayın A.Ş.

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

KONKASÖR TESİSİ – 1-2-3 :

Çatkuyu Mevki Anıtkaya / Afyonkarahisar
Tel:05301403388 Fax:02722211830

Çalışlar Köyü İscehisar / Afyonkarahisar
Tel:05301403388

Beyyazı/ Afyonkarahisar
Tel:05301403388

PREFABRİK – HAZIR BETON FABRİKASI

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:58 AFYONKARAHİSAR
Telefon: +902722211639
+902722175657
Fax:+902722211638